Capacitat o necessitat de finançament en termes d'estabilitat pressupostària