Ajuntament de Benicarló mucbefoto del mucbefoto del mucbe
Ajuntament de Benicarló Centre Cultural Convent de Sant Francesc     e-mail: correu.mucbe@ajuntamentdebenicarlo.org Valencià | Castellano
HISTÒRIA DE L'EDIFICI

6. Història de l'edifici

6. EDIFICI GÒTIC DE BENICARLÓ

6.1. HISTÒRIA DE L'EDIFICI

La Casa de la Vila o Sala del Consell, construït entre els segles XIV i XVI, és un immoble de traces gòtiques que durant segles- fins a juliol de 1988- ha servit de Casa Consistorial, ocupava el centre geomètric de la població, en la cantonada dels actuals carrers: Major i de San Joan. En la segona meitat del segle XIX va ser sotmès a profundes reformes: unes, per haver cedit els arcs interiors, unes altres, en ocasió de l'alineació d'edificis del carrer *Major, unes altres, en fi, per remodelacions internes i per repercussió de les obres a la veïna casa del carrer de Sant Joan, que en ser derrocada va provocar que cedís i fora tapiat l'arc abocant a aquest carrer. No obstant això, d'aquell edifici que va ser seu del Consell es conserven encara parteix de les arquivoltes de la planta baixa, llavors obertes al transito urbà, i sobre elles el saló gòtic, amb l'escut de la vila tallat en les sabates de suport del seu jacena, que era l'estada en la indubtablement havien de realitzar-se les reunions oficials d'aquest òrgan de govern municipal.

En 1989 deixa de ser Ajuntament i pansa a ser Jutjat de Pau. I actualment, l'edifici gòtic és un espai cultural.

DATA

FUNCIONS DE L'EDIFICI GÒTIC

XIV-XVI- 1988

Casa de la Vila o Sala del Consell (Ajuntament)

1989-2008

Jutjat de Pau

Actualitat

Espai cultural

6.2. LA SALA DEL CONSELL MUNICIPAL

La planta baixa era la llotja oberta que se sustentava mitjançant arcs apuntats i on s'instal·lava el pes i la carnisseria. Prop d'ella, continuant pel carreró comunicava amb presó i la residència del carceller. En la planta superior se situava la "Sala", que donava nom a l'edifici. Aquesta sala s'obre al carrer mitjançant finestres coronelles, amb festejadores a l'interior.

6.3. EDIFICACIÓ

Té tres façanes que donen a l'exterior, una al carrer Major, una altra al carrer Sant Joan i una altra al carrer de la Presó. Tota la façana es va realitzar previsiblement amb bitlles de pedra, i va revestir de monocapa. cal destacar de la mateixa manera tant els finestrals gòtics com l'arc de pedra natural. Les dues plantes es comuniquen mitjançant una escala i el forjat intermedi està format per biguetes de fusta i capa de comprensió de formigó.

La coberta és a l'edifici gòtic a dues aigües, sent en l'altre costat a una sola cap al carrer Major. És també de bigues de fusta, cobert de teules de ceràmiques en el seu exterior.

La coberta d'aquest edifici està format per un forjat inclinat a un aigua de biguetes de fusta i empostissat també de fusta sobre el qual es recolzen les teules. És objecte d'una substitució de la totalitat de la mateixa, per la qual cosa es preveu la demolició i reposició d'un forjat de la mateixa tipologia i característiques geomètriques. Per a això s'empren biguetes de fusta laminada.

El tipus d'edificis es decantaven cap a la configuració d'un espai únic, de geomètriques i formes simples, que es basaven en el quadrat i el rectangle. Aquesta nitidesa estructural es denota en la senzillesa de la composició de les façanes, amb poca decoració i basant-se en l'arquitectura.

Les arquitectures del gòtic civil valencià tenen influències mudèjars i fins i tot florentines, edificis construïts per vincular-se estretament amb la vida urbana i el comerç.

6.4 REHABILITACIÓ

ANTECENDENTS: El 26 d'octubre de 2009 es va aprovar el Reial decret- Llei 1372009, pel qual es crea el Fons Estatal per a l'Ocupació i la Sostenibilitat Local, destinat a finançar la realització pels Ajuntaments d'inversions generadores d'ocupació i actuacions de caràcter social, de competència municipal, que contribueixin a la sostenibilitat econòmica, social i ambiental.

Podran finançar-se amb càrrec al Fons els contractes d'obres de competència municipal definides en l'article 9 del RDL 11372009,i, si escau, el contracte de redacció del projecte i adreça d'aquestes obres, així com els contractes de subministrament per a l'equipament dels edificis i instal·lacions que siguin objecte d'aquests contractes d'obres, d'acord amb el previst en el mateix article. L'article 9 del citat Reial decret estableix que ...podran finançar-se amb càrrec al Fons els contractes d'obres definits en l'article 6 de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic dins del marc de l'establert en el present article. Els contractes han de tenir per objecte obres de competència municipal incloses en alguna de les següents tipologies:" la construcció, adequació, rehabilitació o millora de centres de serveis socials, sanitaris, culturals i esportius".

Es redacta per tant el present document per encàrrec de l'Ajuntament de Benicarló a INDECAS ENGINYERS CONSULTORS, S.L., amb la finalitat de definir les obres necessàries per a la REHABILITACIÓ DE L'EDIFICI GÒTIC DEL CARRER MAJOR. Les obres, redacció de projecte i adreça d'obra seran finançades amb càrrec al Fons Estatal per a l'Ocupació i la Sostenibilitat Local.

Creat per llujan el 27/02/2014
© 2000-2019 Equip Desenvolupament Web Imprimir