En aquesta plana podeu consultar els documents tècnics que formen part del procés d'implantació de l'Agenda 21 de Benicarló.

L'auditoria socio-ambiental està constituïda pel conjunt d'estudis, anàlisi i propostes d'actuació i seguiment que integren la situació econòmica, social i ambiental del terme municipal de Benicarló.

La diagnosi ambiental té com objectiu principal el coneixement de la situació actual dels factors ambientals, socioeconòmics i organtzatius de Benicarló, identificant l'estat en el qual ens trobem actualment, així com la identificació dels aspectes sobre els quals serà necessari actuar en el pla d'acció municipal.

El pla d'acció municipal s'estableix a partir de les conclusions i recomanacions plantejades en el document del diagnòstic socio-ambiental i es converteix en una eina que ens permet executar, d'una manera coherent i sostenible les actuacions dirigides a millorar el medi ambient local.