Normativa, ordenances i reglaments

Reglament Funcionament Intern Biblioteca Municipal

15/03/2012

REGLAMENT DE LA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL DE BENICARLÓ

Exposició de motius

La Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local estableix per als municipis de més de 5.000 habitants l'obligatorietat de prestar el servei de biblioteca pública. Amb la Llei 4/1998, d'11 de juny, del Patrimoni Cultural Valencià, es crea el Sistema Bibliotecari Valencià com a marc de cooperació de les institucions que l'integren i amb la finalitat de planificar i coordinar la seua organització, activitats i serveis. Aquest Sistema Bibliotecari està integrat, entre d'altres, per les biblioteques pertanyents a entitats públiques de la Comunitat Valenciana i està subjecte a la inspecció, tutela i coordinació de la Conselleria competent en aquesta matèria.

La Llei 4/2011, de 23 de març, de la Generalitat, de Biblioteques de la Comunitat Valenciana per la qual s'estableixen les bases i les estructures fonamentals necessàries per a la planificació, creació, organització, funcionament i coordinació del Sistema Bibliotecari Valencià i es garanteixen els serveis que faciliten el funcionament de les biblioteques i el dret dels ciutadans a la lectura i accés a mitjans i continguts informatius en el marc actual de la societat del coneixement i les tecnologies de la informació i la comunicació.

Així doncs, les biblioteques es constitueixen portes obertes a la cultura, la informació i l'educació, amb l'objectiu de garantir el dret a la igualtat en l'accés a la informació que tenen tots els ciutadans en una societat democràtica, oberta i transparent, tal com indica la Resolució del Parlament Europeu sobre el paper de les biblioteques en la societat moderna.

L'objecte d'aquest Reglament és establir les normes fonamentals necessàries que han de regir l'ordre intern de la Biblioteca Pública Municipal de Benicarló, i també garantir uns serveis que faciliten la seua organització i el funcionament a partir dels drets de la ciutadania a l'accés a la informació, l'educació i la cultura.

Aquest Reglament afecta totes les persones que facen ús de les instal·lacions i serveis de la Biblioteca, amb independència de la possessió o no del carnet d'usuari. Contra la vulneració del Reglament no es podrà al·legar desconeixement. La Biblioteca vetlarà per facilitar còpies íntegres o extractes del Reglament a qui ho sol·licite.

TÍTOL I. NOCIONS GENERALS

Article 1. La Biblioteca Pública Municipal de Benicarló

La Biblioteca Pública Municipal de Benicarló, d'acord amb la Llei 4/2011, de 23 de març, de la Generalitat, de Biblioteques de la Comunitat Valenciana, és el servei i centre de lectura creada per l'Ajuntament de Benicarló amb la finalitat d'oferir un servei públic, on es conserven, gestionen, cataloguen, classifiquen i divulguen col·leccions o un conjunt organitzat de llibres, manuscrits, publicacions periòdiques o seriades, documentació gràfica, fotogràfica, fonogràfica, audiovisual i multimèdia i qualsevol altre material, llibres electrònics o fonts d'informació fixada en qualsevol tipus de suport per a la consulta en sala o per mitjà de préstec personal o per a ser comunicada a través de xarxes tancades o obertes. La seua finalitat és contribuir, amb els mitjans tècnics i personals adequats, a l'obtenció de la informació i el desenvolupament de la investigació, l'educació i l'oci.

La Biblioteca constitueix una unitat administrativa bibliotecària per ella mateixa.

Article 2. Funcions de la Biblioteca Pública Municipal de Benicarló

Són funcions de la Biblioteca:

a) Gestionar els recursos econòmics propis que li siguen assignats pel pressupost municipal de cada any, tramitant les subvencions oportunes.

b) Adquirir el fons bibliogràfic i documental necessari per oferir els serveis a la ciutadania.

c) Processar tècnicament tot el material adquirit.

d) Conservar tot el fons bibliogràfic i documental en condicions adequades.

i) Facilitar l'accés al fons bibliogràfic i documental per tal de potenciar el desenvolupament cultural, científic o tècnic, l'ensenyament, la investigació, la formació, el foment de la lectura, l'educació permanent i l'enriquiment de l'oci.

g) Organitzar activitats que tinguen com objecte la protecció i difusió de la llengua i cultura valencianes.

h) Organitzar activitats per tal de donar a conèixer els serveis de la Biblioteca i de foment de l'hàbit lector.

i) Servir al progrés cultural, social i artístic locals, per la qual cosa ha de treballar en col·laboració amb les organitzacions, associacions i les institucions culturals i educatives de Benicarló, propiciant un espai públic per al desenvolupament d'activitats culturals, socials i com lloc de trobada.

j) Difondre el patrimoni cultural i bibliogràfic de Benicarló mitjançant la provisió, la preservació, la promoció i permetent l'accés a materials relacionats amb qualsevol manifestació relacionada amb Benicarló en totes les seues modalitats, així com proporcionar informació local a la comunitat i sobre aquesta.

k) Sensibilitzar sobre el patrimoni cultural, les arts, les innovacions tecnològiques i les consecucions científiques.

h) Participar en programes i convenis que tinguen com finalitat la qualitat dels seus propis serveis.

g) Qualsevol altra funció que, dins del seu àmbit d'activitats, ajuden a millorar el servei i aquelles que li siguen encomanades pels òrgans de govern de l'Ajuntament.

Article 3. Accés a la Biblioteca

L'accés a la Biblioteca, com a servei públic municipal, és lliure, gratuït i obert per a totes les persones que desitgen llegir o consultar llibres, publicacions periòdiques, audiovisuals o qualsevol documentació existent en aquesta, de la mateixa manera que poder assistir a les activitats que s'hi programen, amb els límits d'edat que s'establisquen per a l'estada en les diferents sales o per a les diferents activitats. No obstant això, la direcció de la Biblioteca, amb l'aprovació de l'òrgan de govern de l'Ajuntament competent, i en casos particulars, pot establir algunes limitacions a aquest dret.

La Biblioteca pot establir aquelles zones que, per raons de seguretat, siguen d'accés restringit, com despatxos o dipòsits.

La utilització de la Biblioteca Municipal s'ha de fer d'acord amb a l'horari vigent en cada moment, el qual s'estableix des de l'òrgan de govern de l'Ajuntament competent, sempre segons el mínim d'hores d'obertura que s'establisca des de la Conselleria competent en matèria bibliotecària.

Els menors de sis anys han d'estar acompanyats d'un adult durant la seua estada a la Biblioteca. El personal de la Biblioteca no es pot fer responsable de la vigilància i custòdia de menors, aquesta responsabilitat recau en els seus pares o tutors.

No es permet l'entrada d'animals a la Biblioteca, amb l'excepció dels gossos pigall.

L'aforament de la sala de lectura és limitat. En cas que la sala estiga completa, el personal de la Biblioteca pot limitar l'entrada a nous usuaris fins que tornen a quedar espais lliures. No es poden reservar places per a altres persones.

Article 4. Seccions de la Biblioteca

La Biblioteca Pública Municipal de Benicarló ha de comptar almenys amb les següents seccions:

a) Secció Infantil-juvenil

b) Secció d'Adults

c) Secció de Publicacions Periòdiques

d) Secció d'Audiovisuals

i) Secció d'Ordinadors i Wi-Fi

f) Secció Local

No obstant això, la Biblioteca Pública Municipal de Benicarló pot establir altres seccions que crega oportú per millorar els serveis prestats a les persones usuàries de la Biblioteca.

Article 5. La Secció Local

S'entén per Secció Local de la Biblioteca Pública Municipal de Benicarló aquella encarregada d'adquirir, organitzar, conservar i difondre tot el material bibliogràfic, hemerogràfic, audiovisual o de qualsevol altre tipus d'interès local amb la finalitat d'oferir a les persones usuàries totes les fonts d'informació sobre qualsevol aspecte de la vida i història de la localitat.

Els materials pertanyents a la secció local han d'estar perfectament identificats i estan exclosos del préstec.

En casos especials, la Biblioteca pot realitzar un préstec de cap de setmana que no serà renovable.

TÍTOL II. dels SERVEIS DE LA BIBLIOTECA

Article 6. Normes generals

La Biblioteca Pública Municipal de Benicarló ha de prestar a les persones usuàries els serveis regulats en aquest Reglament i aquells altres que escaiguen per a facilitar un servei dinàmic i de qualitat a les persones usuàries.

La prestació dels serveis de la Biblioteca ha d'estar condicionada a l'acreditació per part de la persona usuària de la seua condició mitjançant l'exhibició del carnet d'usuari. També és requisit per a accedir als serveis oferits per la Biblioteca no trobar-se en situació d'incompliment respecte d'algun dels serveis de préstec oferits per la Biblioteca i no tenir suspesa la prestació del servei sol·licitat.

Els serveis de la Biblioteca són gratuïts, excepte les fotocòpies, el préstec interbibliotecari (si es considera oportú) la impressió de documents o aquells altres que així ho determine l'òrgan de govern de l'Ajuntament competent. En qualsevol cas, solament es poden fotocopiar materials i documents de la Biblioteca i l'Arxiu Municipal. Els preus i taxes són els establits per les ordenances fiscals municipals.

Article 7. Servei de préstec

Està permès emportar-se tots els documents al domicili, sense límit d'edat, excepte els que es considere que han de romandre a les sales per interès general. Per a això, cal tindre el carnet d'usuari de la Biblioteca, que serveix també per a les altres biblioteques de la Xarxa de Biblioteques de Públiques de la Comunitat Valenciana.

Per al servei de préstec, la Biblioteca Pública Municipal es regeix en els següents punts determinats per la Normativa de la Xarxa de Lectura Pública Valenciana:

-Per a poder utilitzar el servei de préstec de llibres i documents és imprescindible presentar el carnet d'usuari de la Biblioteca o de qualsevol altra biblioteca de la Xarxa de Lectura Pública Valenciana.

-El període de préstec de llibres és de 15 dies, prorrogables durant 15 dies mes, sempre que aquests llibres no hagen estat demanats per altres persones usuàries en el període de préstec. El període de préstec de documents no llibres és de 7 dies no renovables.

-La persona prestatària que no complisca els terminis de préstec serà sancionada amb 1 dia de suspensió per cada dia de retard i document. La suspensió serà efectiva en tota la Xarxa de Lectura Pública Valenciana.

-La persona prestatària està obligada a reposar l'obra perduda o deteriorada. En cas de no complir aquesta norma, se suspendrà, fins a la restitució del material, l'efectivitat del carnet de préstec en tota la Xarxa de Lectura Pública Valenciana.

-L'incompliment reiterat d'aquestes normes de préstec, així com el comportament incorrecte per part de la persona lectora en qualsevol secció de la Biblioteca, serà sancionat amb la suspensió temporal del carnet de préstec. La suspensió serà efectiva en tota la Xarxa de Lectura Pública Valenciana i serà de 6 mesos quan es produïsca per primera vegada i d'1 any en cas de reincidència. La suspensió es farà efectiva després de l'informe de la direcció del Centre de Lectura a la Direcció General del Llibre, Arxius i Biblioteques.

S'habilitarà un període especial de préstec durant els mesos de juliol, agost i setembre que serà de 30 dies no renovables.

La Biblioteca Pública Municipal de Benicarló exceptuarà del préstec aquelles obres o documents que considere necessaris: publicacions periòdiques, obres de referència, publicacions seriades i fons bibliogràfic classificat com antic, llibres i altres materials documentals ja esgotats i difícilment reemplaçables, material de llegats i donacions (quan així conste en les condicions de recepció), col·leccions en volums, grans obres o manuals de consulta freqüent, exemplars únics, rars o valuosos i, en general, tots aquells materials que no es troben en la secció de préstec.

Es poden fer reserves dels documents deixats en préstec des de la Biblioteca o a través d'Internet. Les reserves es mantenene durant una setmana a partir de l'avís.

La Biblioteca pot habilitar un préstec especial de cap de setmana o superior per a documents que no siguen de la secció de préstec, si així es creu oportú.

La Biblioteca pot habilitar una modalitat de «préstec col·lectiu» amb associacions i entitats locals mitjançant la signatura d'un conveni entre l'Ajuntament i aquestes. Aquest conveni l'han de signar la persona responsable de la Biblioteca, amb el vistiplau de la Regidoria de Cultura, i la persona representant de l'associació local.

La Biblioteca pot habilitar una modalitat de «préstec col·lectiu» amb altres biblioteques o associacions que mantinguen o fomenten clubs de lectura.

Article 8. Préstec interbibliotecari

El préstec interbibliotecari és un servei que permet l'obtenció de l'original o còpia de qualsevol tipus de document i té un doble vessant segons s'actue de centre peticionari o de centre subministrador. Com a centre peticionari té la funció de tramitar les peticions d'obtenció de documents, el material documental i bibliogràfic que no està disponible en el fons de la Biblioteca Pública Municipal de Benicarló. Les peticions es tramiten a altres biblioteques i centres documentals, que proporcionen el material en préstec temporal o subministren la seua còpia corresponent. L'ús d'un o d'un altre altre procediment està sotmès a la política de la biblioteca subministradora, segons el fons que té, el suport demanat per la persona usuària i la legislació vigent en matèria de propietat intel·lectual.

Com a centre subministrador, s'ha de proporcionar documentació bibliogràfica del fons de la Biblioteca Pública Municipal de Benicarló a altres biblioteques i institucions que així ho sol·liciten.

Pot accedir al préstec interbibliotecari qualsevol persona amb carnet d'usuari de la Biblioteca, que així ho sol·licite. Per a fer-ho, ha d'emplenar el formulari que a aquest efecte disposa la Xarxa de Lectura Pública Valenciana. Les persones usuàries d'aquest servei han d'afrontar, si és necessari, les despeses que originen a la Biblioteca.

L'usuari, a més, es compromet a seguir les instruccions i condicions que impose el centre subministrador del document, pel que fa a qüestions com la durada del préstec, possibilitat de pròrroga d'aquest, tarifes, formes i moment del pagament, lloc de la consulta (que pot ser en les instal·lacions de la Biblioteca), sancions per no-devolució o deteriorament del document obtingut.

En cas que un document subministrat per la Biblioteca Pública Municipal de Benicarló a una altra institució o centre no siga retornat o haja patit alguna deterioració, s'exigirà que siguen restituïts per altres exemplars de la mateixa edició i, si es tracta de documents esgotats, per exemplars de característiques similars.

Article 9. Servei d'informació i referència

El servei d'informació i referència és el servei que ofereix la Biblioteca Pública Municipal de Benicarló per subministrar informació a la persona usuària, orientant-la en l'ús del seu fons, ajudant-la a localitzar i aconseguir materials que la Biblioteca no posseeix, aconsellant-la en la selecció de lectures i bibliografia i ensenyant-li a utilitzar aquells instruments de treball útils per a l'estudi i la investigació. Amb aquest servei es pretén donar solució a la demanda per part de les persones usuàries d'informació, orientació i formació.

Per portar a terme aquest servei, la Biblioteca disposa d'una col·lecció d'obres de referència específica, adaptada a les necessitats informatives dels persones usuàries. Aquestes obres de referència (enciclopèdies, diccionaris, atles, anuaris, etc.) queden excloses de préstec, excepte les que determine la direcció de la Biblioteca.

Article 10. Servei d'Internet i ús dels ordinadors

L'ús d'Internet en els ordinadors de la Biblioteca és lliure i gratuït prèvia petició d'hora i identificació amb carnet de soci de la Biblioteca. Aquest ús està restringit a la recerca d'informació de continguts adequats a les finalitats d'un centre cultural on acudeixen menors i a l'ús del correu electrònic. El servei Wi-Fi és gratuït i no té límit de temps. Els portàtils només es poden endollar a la xarxa elèctrica en els llocs habilitats per a això.

Les normes per a la utilització del Wi-Fi i els ordinadors públics són les següents:

1.1. NORMES D'ÚS ORDINADORS PÚBLICS D'ACCÉS LLIURE

1.1.1. Accés al servei

1.1.1.1. Totes les persones usuàries que vulguen accedir als ordinadors, prèviament, han de fer-se el carnet de la Biblioteca.

1.1.1.2. Per a poder accedir-hi, les persones usuàries han de ser majors de 14 anys. Els menors que necessiten obtenir alguna informació, han d'estar acompanyats per un adult o portar una autorització, per escrit, signada pels seus pares o tutors.

1.1.2. Inici de sessió

1.1.2.1. Per a iniciar una sessió en un ordinador, s'ha de sol·licitar la seua activació des del taulell. S'ha de deixar el carnet de la Biblioteca al personal del taulell, on es facilitarà l'accés a la utilització dels ordinadors públics. Una vegada acabada la sessió, es retornarà el carnet, sempre que no hi haja hagut un mal ús del servei o un incompliment de les normes que motive algun tipus de sanció de les recollides en aquest reglament.

1.1.2.2. No es pot demanar l'activació si hi ha alguna persona utilitzant l'ordinador que es vol. Abans de demanar l'activació s'ha d'avisar el personal responsable de la Biblioteca que es té hora per a aqueix moment i que hi ha una altra persona ocupant l'ordinador. El personal de la biblioteca serà qui comunique a la persona que està utilitzant l'ordinador que ha acabat el seu torn.

1.1.2.3. Es disposa d'una hora al dia per persona usuària. El sistema avisa amb antelació que va a finalitzar la sessió, perquè la persona usuària guarde la informació del seu interès. Una vegada finalitzada la sessió, s'esborrarà tot el guardat, per la qual cosa recomanem l'ús d'un dispositiu de memòria USB per a l'emmagatzematge.

1.1.2.4. En el cas que una persona usuària haja començat la seua sessió més tard de l'hora en punt prevista d'inici, la durada de la seua sessió és la que quede fins que arribe una altra persona usuària que tinga cita per a la següent hora. Per tant, s'han de guardar els treballs i deixar la sessió a la persona que estiga esperant.

1.1.3. Normes utilització

1.1.3.1. Si passen més de 5 minuts de l'hora reservada, queda anul·lada aquesta reserva i l'ordinador queda lliure.

1.1.3.2. L'ús prioritari dels ordinadors és: accés a portals i serveis de l'Administració, projectes de teletreball, formació i telecomunicació, recerca d'ocupació, orientació professional, realització de treballs i activitats acadèmiques i recerca d'informació amb fins culturals o d'investigació.

1.1.3.3. No es permet l'accés a jocs, pàgines web de contingut violent, sexista o pornogràfic ni xats.

1.1.3.4. El personal de la biblioteca disposa d'un control remot per a verificar que s'està fent un ús correcte dels equips informàtics. Si s'observa alguna conducta anòmala, com per exemple, l'entrada en pàgines poc recomanables pel seu contingut o bé xats, la sessió d'aquesta persona es tancarà automàticament. L'ús repetitiu d'aquest tipus de conductes implica sancions, com la impossibilitat d'ús del servei, tal com s'estableix en el punt 1.2.2.4 d'aquestes normes per a la utilització del Wi-Fi i els ordinadors públics.

1.1.3.5. Es prohibeix la instal·lació de qualsevol aplicació o programa, així com qualsevol alteració de la configuració de l'equip.

1.1.3.6. S'ha de mantenir silenci i respectar la privadesa de les persones usuàries.

1.1.3.7. Les persones usuàries no han d'ocupar els terminals fora de la seua sessió reservada i han de deixar-los lliures per a les persones que no hagen pogut reservar la seua sessió amb anterioritat.

1.1.3.8. Quan una persona usuària acabe de treballar o navegar en el seu terminal, no ha d'apagar mai l'ordinador, ja que la sessió es tanca de manera automàtica.

1.1.3.9. Qualsevol mal ús de les instal·lacions o l'incompliment d'alguna d'aquestes normes comporta la finalització immediata de la sessió i la sanció corresponent, tal com es reflecteix en el punt 1.2.2.4 d'aquestes normes per a la utilització del Wi-Fi i els ordinadors públics.

1.1.3.10. La Biblioteca es reserva el dret d'interrompre temporalment i sense necessitat prèvia d'avís, la prestació del servei per a efectuar operacions de manteniment, reparació, actualització o millora dels equips i la seua infraestructura tècnica.

1.1.4. Horari d'accés

1.1.4.1. El temps màxim d'ús dels ordinadors és d'1 hora al dia per persona usuària. Cada sessió s'ha d'iniciar i finalitzar amb puntualitat per evitar retards. Per a l'inici de la sessió només es guarda el torn en l'ordinador durant cinc minuts, després d'aquest termini se li dóna hora a aquella persona que ho sol·licite.

1.1.4.2. L'última sessió del dia ha d'acabar 10 minuts abans de l'hora del tancament de la Biblioteca.

1.1.4.3. Es poden reservar prèviament les sessions, apuntant-se en la llista que es troba al taulell de la Biblioteca. La llista per a reservar sessions per a l'endemà està disponible a partir de les 12.00 h. Ha d'anotar-se el nom complet.

1.1.4.4. La Biblioteca es reserva el dret d'utilitzar les primeres hores del dia per als cursos d'iniciació a Internet.

1.1.5. Impressió de documents

1.1.5.1. No es pot fer ús de la impressora si la direcció de la Biblioteca, per necessitats del servei, així ho estableix.

1.1.5.2. Les impressions no són gratuïtes i els preus públics són els estipulats per l'Ajuntament de Benicarló.

S'ha d'establir un sistema per fer efectiu el pagament de les corresponents taxes municipals.

1.2. NORMES D'ÚS DEL WI-FI

1.2.1. Accés al servei

1.1.1.1. Totes les persones usuàries que vulguen accedir als ordinadors, prèviament, han de fer-se el carnet de la Biblioteca.

1.1.1.2. Per a poder accedir-hi, les persones usuàries han de ser majors de 14 anys. Els menors que necessiten obtenir alguna informació, han d'estar acompanyats per un adult o portar una autorització, per escrit, signada pels seus pares o tutors.

1.2.1.3. Abans d'accedir al servei Wi-Fi les persones usuàries han de deixar el carnet de la Biblioteca al personal del taulell, on es facilitarà la contrasenya d'accés. Una vegada acabada la sessió, es retornarà el carnet, sempre que no hi haja hagut un mal ús del servei o un incompliment de les normes que motive algun tipus de sanció de les recollides en aquest reglament.

1.2.2. Normes utilització

1.2.2.1. No es permet l'accés a jocs, pàgines web de contingut violent, sexista o pornogràfic ni xats.

1.2.2.2. No es permet la descàrrega de fitxers que impedisquen o col·lapsen el servei ni tampoc les descàrregues il·legals. Si s'adverteix alguna acció d'aquest tipus el personal de la Biblioteca pot interrompre la sessió de Wi-Fi i sancionar la persona usuària en la forma que estableixen en el punt 1.2.2.4.

1.2.2.3. Si s'observa alguna conducta anòmala, com, per exemple, l'entrada en pàgines poc recomanables pel seu contingut o bé xats, la sessió d'aquesta persona es tancarà automàticament. L'ús repetitiu d'aquest tipus de conductes implica sancions com la impossibilitat d'ús del servei, tal com s'estableix en el punt 1.2.2.4.

1.2.2.4. Qualsevol mal ús de les instal·lacions o l'incompliment d'alguna d'aquestes normes, comporta la finalització immediata de la sessió i una sanció consistent en l'expulsió temporal de la Biblioteca i la retirada del carnet, per un mínim d'un dia i un màxim d'un any.

L'incompliment de les normes per a l'ús dels ordinadors públics o el sistema Wi-Fi de la Biblioteca municipal comporta la suspensió del dret a la utilització d'aquest servei per un període mínim de dos dies i un màxim de set dies. En cas de reiteració en el mal ús o incompliment de les normes la sanció s'elevarà fins a un mes i s'incrementarà en un mes més cada vegada que es torne a incórrer en la mateixa falta.

1.2.2.5. La Biblioteca no es responsabilitza de l'ús als ordinadors i consultes a les pàgines d'Internet, ja que la responsabilitat recau sobre la persona usuària que realitze males pràctiques.

1.2.2.6. La Biblioteca es reserva el dret d'interrompre temporalment i sense necessitat prèvia d'avís la prestació del servei per a efectuar operacions de manteniment, reparació, actualització o millora dels equips i la seua infraestructura tècnica.

Les normes per a la utilització dels ordinadors públics i del Wi-Fi estan exposades a la Biblioteca al costat dels espais habilitats per als ordinadors.

Les persones usuàries no han d'intentar reiniciar o apagar els equips. Davant de qualsevol problema, s'ha de consultar el personal de la Biblioteca.

Les persones usuàries que hagen estat sancionades en el servei de préstec no poden fer ús d'aquest servei mentre dure la sanció.

La Biblioteca no es fa responsable de la informació que les persones usuàries consulten, ja que són elles mateixes les úniques responsables de la mala utilització del servei.

Cap persona usuària no pot ser sancionada amb la prohibició de l'ús indefinit del servei, sense el coneixement i la ratificació de la Junta de Govern Local.

TÍTOL III. DE LES PERSONES USUÀRIES DE LA BIBLIOTECA

Article 11. Condició de persona usuària

Es consideraran persones usuàries de la Biblioteca Pública Municipal de Benicarló les persones que posseïsquen el carnet de lector de la Biblioteca o de qualsevol altra biblioteca de la Xarxa de Lectura Pública Valenciana. El carnet és personal i intransferible.

Per a l'obtenció del carnet d'usuari se seguiran les següents instruccions:

a) La petició del carnet de soci s'ha de fer mitjançant en els impresos oficials que hi ha en la Biblioteca o pel procediment telemàtic o electrònic que es determine en el seu moment.

b) Pagar, si escau, les taxes corresponents.

c) Signar la sol·licitud de carnet d'usuari. En cas de socis infantils l'ha de signar el pare, la mare, el tutor o la tutora.

d) La documentació necessària per a l'expedició del carnet de la biblioteca és:

-Per a ciutadans espanyols: el DNI en vigor i una fotografia tipus carnet actualitzada.

-Per a ciutadans de països membres de la Unió Europea: el passaport o document identificatiu del seu país en vigor i una fotografia tipus carnet actualitzada.

-Per a ciutadans extracomunitaris: la targeta de residència o, en cas de no tenir-la, el volant d'empadronament expedit per l'Ajuntament de Benicarló, el passaport en vigor i una fotografia tipus carnet actualitzada.

Per a la inscripció en la Biblioteca de menors de 14 anys és necessària, a més de tota la documentació exposada per a cada cas concret en el paràgraf anterior, l'autorització del pare/mare o tutor legal del menor.

El carnet de lector té una validesa de 2 anys i es pot renovar quan acabe aquest termini. Cal, no obstant això, comunicar a la Biblioteca qualsevol canvi de domicili, telèfon o adreça electrònica.

Es pot fer un carnet temporal a aquelles persones amb residència no estable a la Comunitat Valenciana de caràcter no renovable amb una durada de 6 mesos i amb les mateixes obligacions de tramitació fixades en l'obtenció del carnet de lector habitual.

La pèrdua o robatori del carnet s'ha de comunicar immediatament a la Biblioteca per tal d'evitar les conseqüències que això pot tenir. En cas de pèrdua, se n'ha de sol·licitar un de nou i pagar les taxes corresponents, si escau. Si es presenta una denúncia de robatori es pot obtenir gratuïtament un nou carnet.

Article 12. Drets de les persones usuàries

Les persones usuàries de la Biblioteca tenen els següents drets:

a) Utilitzar tots els serveis que preste la Biblioteca.

b) Rebre informació, assessorament i col·laboració en la localització i accés a fonts bibliogràfiques i documentals.

c) Rebre informació dels serveis i activitats de la Biblioteca.

d) Rebre la formació bàsica per a la utilització de cadascun dels serveis.

i) Rebre una atenció eficient i correcta per part del personal de la Biblioteca.

f) Reservar documents i realitzar desiderates on se suggerisca a la Biblioteca l'adquisició de documents.

g) Participar en les activitats que programe o organitze la Biblioteca.

h) Amb el carnet de soci es permet dur la quantitat de documents, tant bibliogràfics com audiovisuals, que determine la Biblioteca de Benicarló i la Xarxa de Biblioteques Públiques Valenciana. La durada del préstec, tant mínima com màxima, variarà en funció del tipus de material que es tracte i dels canvis en el funcionament de la Biblioteca (personal, horaris, col·lecció, etc.).

Article 13. Deures de les persones usuàries

Són deures de les persones usuàries de la Biblioteca:

a) Respectar la integritat i l'estat de les instal·lacions de la Biblioteca, així com les infraestructures i el fons i documents que la componen, utilitzant-los per a les fins que són propis.

b) Observar la diligència necessària en el tractament i la custòdia del material objecte de préstec.

c) Complir les indicacions del personal i les disposicions que regulen els serveis que preste la Biblioteca.

d) Retornar el material objecte de préstec dins del termini establit i en el mateix estat de conservació en el qual va ser retirat. S'ha de comunicar al personal de la Biblioteca qualsevol deterioració que s'observe.

e) La sanció per la tardança en la devolució dels materials és la impossibilitat d'emportar-se altres documents durant el període de temps que determina la Xarxa de Biblioteques Públiques Valencianes.

f) Els lectors han de tenir la màxima cura dels documents de la Biblioteca. Es controlarà l'estat de conservació d'aquests en el moment del préstec i devolució i el lector s'ha de fer responsable de les deterioracions no justificades per l'ús normal. En cas de pèrdua o deterioració, el lector està obligat a adquirir un altre exemplar igual i, si açò no fóra possible, un altre d'igual temàtica o preu, que la Biblioteca li indicarà. En cas de reiteració, al lector se li prohibirà emportar-se material en préstec.

g) Els lectors estan obligats a esperar el seu torn per a les devolucions, donar el material al personal de la Biblioteca i assegurar-se que el material retornat efectivament passa pel llapis òptic i que la devolució queda reflectida en el programa de gestió de biblioteques. No han de deixar mai el material sense avisar, ni als taulells ni a la bústia de la porta d'entrada. La sanció per fer-ho és d'un mes de suspensió del servei de préstec. En cas de reiteració s'ampliarà el període de suspensió.

h) Col·laborar amb els serveis de la Biblioteca per a mantenir el correcte funcionament del servei.

i) Abstenir-se de totes aquelles conductes que puguen dificultar la prestació del servei de la Biblioteca o pertorbar l'estudi, la lectura o la consulta per part d'altres persones usuàries.

j) Abstenir-se d'utilitzar serveis o prestacions als quals no estiguen autoritzades a accedir.

TÍTOL IV. DE LA UTILITZACIÓ I FUNCIONAMENT DELS SERVEIS

Article 14. Requisits de comportament en la Biblioteca

La Biblioteca és un centre comunitari on han de regnar la convivència i el respecte mutu.

Queda prohibit alterar l'ordre i el silenci necessari per a la lectura i la consulta.

Cal mantenir una actitud correcta i s'han d'evitar sorolls, comportaments o activitats que puguen interferir en el bon funcionament dels serveis o molestar els altres usuaris.

Cal respectar el fons, les instal·lacions i els equipaments de la biblioteca. En cas d'incompliment d'aquestes condicions es perdran els drets d'usuari de la Biblioteca.

Cal desconnectar o bé traure el so dels telèfons mòbils abans d'entrar i no se'n permet fer ús dins del recinte.

Per raons de seguretat, salut i higiene no està permès fumar, ni menjar ni beure, llevat d'aigua.

La Biblioteca no es fa responsable dels objectes personals de les persones usuàries. Els objectes personals oblidats en el recinte es guardaran durant un període màxim d'un mes.

La conducta inadequada i les faltes de respecte i de consideració al personal de la biblioteca i a la resta de persones usuàries comporten l'expulsió temporal de la Biblioteca i la retirada del carnet, per un mínim d'un dia i un màxim d'un any.

El robatori de material de la Biblioteca suposa l'expulsió durant un any com a mínim i un màxim que ha de dictaminar la Junta de Govern Local.

Una vegada consultats els llibres, cal deixar-los en el lloc que la Biblioteca destine a aquesta finalitat (carros, taules, etc.). Solament les enciclopèdies, les revistes i els diaris s'han de retornar a les prestatgeries.

Els usuaris tenen a la seua disposició el personal de la Biblioteca per a demanar ajuda quan ho consideren necessari.

No està permès utilitzar tisores, cúter, pegament i tots aquells materials amb els quals es puguen mutilar o malmetre els documents, sense permís del personal de la Biblioteca.

Si alguna persona usuària de la Biblioteca està molestant o comportant-se de forma incorrecta, el personal responsable del servei li pot retenir el carnet d'usuari o qualsevol altre document identificatiu, durant la seua estada. El document es retornarà quan surta, si no s'han produït fets que puguen comportar algun tipus de sanció.

Les persones usuàries tenen a la seua disposició una bústia de suggeriments per recollir les opinions sobre les instal·lacions, serveis, activitats, fons, etc.

Article 15. Requisits per al bon funcionament del servei

15.1. De caràcter general

L'anotació i devolució de materials en préstec s'ha de realitzar quinze minuts abans de l'hora de tancament de la Biblioteca.

El públic infantil té prohibit l'accés a la Sala d'Adults fins als 14 anys, sense el previ consentiment del personal de la Biblioteca.

Els menors de sis anys han d'estar acompanyats d'un adult durant la seua estada en la Biblioteca. El personal de la Biblioteca no es pot fer responsable de la vigilància i custòdia de menors. Aquesta responsabilitat recau en els seues pares o tutors.

El públic adult, en horari de vesprada (a partir de les 16.30 hores), té prohibit utilitzar les taules i cadires de les zones reservades a ús infantil i juvenil. Només poden instal·lar-se en aquests espais amb el consentiment del personal a càrrec de la Biblioteca.

En cas que alguna persona usuària estiga molestant o comportant-se de forma incorrecta, incomplint alguna de les normes de funcionament de la Biblioteca, la seua falta només li pot ser recriminada pel personal responsable dels servei de la Biblioteca. La resta de persones usuàries de la Biblioteca han d'abstenir-se de fer-ho.

El personal responsable dels serveis de la Biblioteca queda facultat per a revisar, en general, el material que es traga de la Biblioteca i, si fóra necessari, les carteres o bosses. Així mateix, el material consultat en la Sala s'ha de deixar als taulells assenyalats per a això i mai s'han de retornar als prestatges.

En el cas que a les sales algun lector mostre indisciplina, molestant la resta de lectors (incloses les activitats pròpies del Saló d'Actes), el personal responsable dels serveis bibliotecaris l'avisarà del seu defecte i, en cas de prosseguir aqueixa actitud, serà expulsat de la sala. Cap persona usuària pot ser expulsada indefinidament, sense el coneixement i la ratificació de la Junta de Govern Local.

Si alguna persona usuària de la Biblioteca necessita reproduccions d'algun document bibliogràfic, exclòs de préstec, i a la Biblioteca no se li pot facilitar el servei, pot traure el llibre o els llibres que es tracte, després de sol·licitar-ho al personal de la Biblioteca, deixant un document identificatiu o el carnet de la Biblioteca, en dipòsit, mentre tinga el material bibliogràfic en el seu poder. En qualsevol cas, aquest material solament es deixarà per a la seua reproducció durant el temps exclusivament necessari i que no pot excedir d'aqueixa mateixa jornada.

Deu minuts abans del tancament de les instal·lacions de la Biblioteca s'avisarà les persones usuàries, que han de preparar-se per a deixar les instal·lacions, com a màxim, a l'hora oficial de tancament. L'incompliment d'aquest requeriment suposa la sanció de no poder utilitzar les instal·lacions durant un dia hàbil.

15.2. De caràcter intern

Hi ha una sèrie de requisits de funcionament intern de la Biblioteca que són els següents:

1. Cada dos anys, com a molt, s'ha de realitzar l'inventari del material bibliogràfic de la Biblioteca Municipal.

2. Els llibres que queden fora de préstec o d'ús, per haver-se quedat obsolets, pel seu mal estat o per no ser consultats ni prestats, poden ser donats a associacions sense ànim de lucre de la localitat, a les biblioteques dels centres educatius, al geriàtric o als serveis socials.

3. En el cas que els llibres que hagen quedat descatalogats de la Biblioteca no foren arreplegats per cap dels possibles beneficiaris proposats en el punt anterior, es posaran en exposició perquè se'n beneficien les persones usuàries de la Biblioteca que vulguen emportar-se'ls en propietat.

4. Si després de l'establit en els articles anteriors, encara queden llibres inservibles en poder de la Biblioteca s'ha de procedir al seu expurgació definitiva i destruir-los.

5. Els punts anteriors del 2 al 3 queden exceptuats d'aplicació als llibres del Fons Local, el Fons Antic o qualsevol fons d'interès donat per una persona rellevant, que han de passar a engrossir els Fons de l'Arxiu Municipal de Benicarló.

6. Es poden acceptar donacions de material bibliogràfic en bones condicions i prèvia autorització de l'encarregat de la Biblioteca. Aquest material quedarà a la disposició de les persones usuàries de la Biblioteca en les condicions que establisca la direcció. En cas que aquests llibres donats no siguen d'utilitat per a la Biblioteca o queden obsolets, s'hi ha de procedir de la mateixa forma que queda establit en els punts del 2 al 5 de l'article 15.2 d'aquest Reglament.

15.3. Per a activitats d'animació i divulgació

Les activitats d'animació a la lectura tant infantils com per a persones adultes es poden realitzar en la Biblioteca, sempre que es causen les mínimes molèsties a les persones usuàries habituals de la Biblioteca.

Com a norma general, s'estableix que les activitats de dinamització de la Biblioteca s'han de realitzar per les vesprades en l'horari comprès entre les 17.00 i 20.00 h.

Aquestes activitats s'han d'intentar realitzar en una sala que puga pal·liar els possibles contratemps o molèsties al normal funcionament. Si açò no és possible, s'ha d'avisar amb el temps suficient (48 hores abans), les persones usuàries de la Biblioteca perquè estiguen assabentades de l'activitat i puguen programar la seua estada.

Les visites d'escolars i grups es realitzen els dimecres, en horari de matí, per interrompre el mínim possible el normal funcionament de la Biblioteca.

En cas de realitzar presentacions de llibres, conferències, reunions del club de lectura, etc., aquestes tindran lloc (si l'espai ho permet) a la Sala d'Estudi de la Biblioteca. En cas que l'aforament ho impedisca s'habilitarà un espai de la zona infantil o juvenil.

15.4. Per a urgències i bon funcionament del servei

La direcció queda facultada per a resoldre els dubtes que es presenten i prendre els acords necessaris per al bon funcionament de la Biblioteca.

DISPOSICIONS FINALS

Primera. Tot el que no estiga recollit en aquest Reglament s'ha de regir pel que estableix la Llei 4/2011, de 23 de març, de la Generalitat, de Biblioteques de la Comunitat Valenciana.

Segona. El present Reglament entrarà en vigor d'acord amb el que estipula l'article 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local.

DILIGÈNCIA.- Per fer constar que aquest Reglament es va aprovar per l'Ajuntament Ple en data 21 de desembre de 2011, publicat íntegrament al BOP numero 17 de 9 de febrer de 2012 i entrà en vigor en data 28 de febrer de 2012

La cap de l'Àrea de Cultura

Mª. A. Añó

Benicarló, 28 de febrer de 2012

Carrer de Ferreres Bretó, 10 · 12580 Benicarló · Tel. 964 470 050 · Fax 964 475 908 · www.ajuntamentdebenicarlo.org

-->