Notícies i enllaços d'interés

Normativa reducció consum de bosses de plàstic

21/05/2018

Real Decret 293/2018, de 18 de maig, sobre reducció del consum de bosses de plàstic i la creació del Registre de Productors. BOE 19/maig/2018


A partir de l'1 de juliol de 2018:


a) Es prohibeix el lliurament gratuït als consumidors de bosses de plàstic en els punts de venda de béns o productes, a excepció de les bosses de plàstic molt lleugeres i de les bosses de plàstic amb espessor igual o superior a 50 micres amb un percentatge igual o major al 70% de plàstic reciclat.

b) En el cas de l'excepció per a les bosses de plàstic amb espessor igual o superior a 50 micres prevista en l'apartat anterior, els comerciants hauran de disposar de documentació proporcionada pel fabricant que acredite aquest percentatge.

c) Els comerciants cobraran una quantitat, per cada bossa de plàstic que proporcionen al consumidor. Per a determinar el preu de les bosses de plàstic, els comerciants podran prendre com a referència els preus orientatius establits en l'annex I.

d) Així mateix, els comerciants informaran als consumidors dels preus establits, exposant-los al públic en un lloc visible i incloent una referència al compliment de les obligacions continguda en els apartats anteriors.

A partir de l'1 de gener de 2020:

a) Es prohibeix el lliurament als consumidors, en els punts de venda de béns o productes, de bosses de plàstic fragmentables.

b) Les bosses de plàstic d'espessor igual o superior a 50 micres contindran un percentatge mínim del 50 % de plàstic reciclat.

A partir de l'1 de gener de 2021, es prohibeix el lliurament de bosses de plàstic lleugeres i molt lleugeres al consumidor en els punts de venda de béns o productes, excepte si són de plàstic compostable. Els comerciants podran també optar per altres formats d'envàs per a substituir a les bosses de plàstic.

Totes les mesures incloses en aquest article afectaran tant a les bosses de plàstic que es lliuren en els punts de venda de béns o productes com a les quals puguen subministrar-se en la venda online, així com a les lliurades a domicili. S'exclouen els sobres de plàstic empleats per a les vendes a distància, si ben aquests hauran de ser considerats envasos si compleixen amb la definició d'envàs i els seus exemples establida en la Llei 11/1997, de 24 d'abril.