Legislació lingüística

Noms i cognoms en valencià

11/07/2005

Ja tens el nom en valencià?

D'acord amb la legislació vigent1, els valencians i valencianes tenim dret a l'ús de la forma correcta normativament en valencià dels nostres noms i cognoms. A més, aquest dret no es limita a les comunitats autònomes que tenen el valencià com a llengua oficial, sinó que s'aplica a tot l'Estat.

Per tant, podem inscriure el nom dels nadons en valencià i, si és el cas, també anar al Registre Civil (Jutjat de Pau/ i/o Ajuntament) del lloc on estem inscrits i demanar que ens facen qualsevol dels canvis següents:

a Substituir el nom inscrit en qualsevol llengua per l'equivalent en valencià.

Vicent en comptes de Vicente

Empar en comptes d' Amparo

Esteve en comptes de Steven

Per a fer-ho la persona interessada, o el/s representant/s legals, cal que

 1. Ho sol·licite en el Registre Civil; i si no n'hi ha, en el Jutjat de Pau o l'Ajuntament en què està inscrita.

 2. Presente fotocòpia i original del DNI o equivalent i, si és el cas, també la del/s representant/s legal/s.

b Corregir la grafia incorrecta de nom i cognoms.

Monjo en comptes de Moncho

Pujades en comptes de Puchades

Gener en comptes de Giner

Per a fer-ho la persona interessada, o el/s representant/s legals, cal que

 1. Ho sol·licite en el Registre Civil; i si no n'hi ha, en el Jutjat de Pau o l'Ajuntament en què està inscrita.

 2. Presente fotocòpia i original del DNI o equivalent i, si és el cas, també la del/s representant/s legal/s.

 3. En alguns casos, potser que es requerisca també un certificat que acredite la correcció lingüística del nom o cognom. El certificat cal demanar-lo bé a l'Oficina de Promoció del Valencià del poble, bé a l'Acadèmia Valenciana de la Llengua.

 4. La correcció de la grafia dels cognoms incorrecta normativament s'estén als fills menors d'edat. Els fills majors d'edat poden adherir-se a l'expedient promogut pels pares o bé tramitar-ne un pel seu compte2.

c Inserir la i entre els cognoms3.

Coloma Verger i Cunyat

Per a fer-ho la persona interessada, o el/s representant/s legals, cal que

 1. Ho sol·licite bé en la comissaria en què li expedeixen el document d'identitat, bé en el Registre Civil; i si no n'hi ha, en el Jutjat de Pau o l'Ajuntament en què està inscrita.

 2. Presente fotocòpia i original del DNI o equivalent i, si és el cas, també la del/s representant/s legal/s.

d Canviar-se el nom per un altre de diferent.

Empar en comptes de María de los Desamparados

Per a fer-ho la persona interessada, o el/s representant/s legals, cal que

 1. Ho sol·licite en el Registre Civil; i si no n'hi ha, en el Jutjat de Pau o l'Ajuntament en què està inscrita.

 2. Aporte documents que acrediten l'ús normal del nom que vol adquirir (nòmines, rebuts, inscripcions a cursos, subscripcions. etc.)

 3. Presente certificat d'empadronament de la persona interessada, i/o del/s representant/s legal/s.

 4. Vaja acompanyada de dos testimonis proveïts del DNI o equivalent.

e Invertir l'ordre dels cognoms.

Ramon Monjo Martines en comptes de Ramon Martines Monjo

Per a fer-ho la persona interessada, o el/s representant/s legals, cal que

 1. Ho sol·licite en el Registre Civil; i si no n'hi ha, en el Jutjat de Pau o l'Ajuntament en què està inscrita.

 2. Aporte fotocòpia i original del DNI o equivalent i, si és el cas, també la del/s representant/s legal/s.

 3. Presente certificat d'empadronament de la persona interessada, i/o del/s representant/s legal/s.

 4. Porte certificat de naixement literal.

f Ara bé, si el que volem és4:

 1. Traduir els cognoms d'altres llengües al valencià.

 2. Adaptar els cognoms d'altres llengües al valencià.

 3. Canviar un cognom no valencià per un de valencià.

Cal demanar-ho a la Direcció General dels Registres i del Notariat. Consegüentment, el procediment és més llarg ja que requereix la instrucció d'un expedient.

En aquests casos la persona interessada pot demanar a l'Oficina de Promoció del Valencià del poble o a l'Acadèmia Valenciana de la Llengua un informe sobre l'adequació del cognom valencià, segons el cas.

1Llei 40/1999 de 5 de novembre, sobre noms i cognoms i el seu ordre. Reial decret 193/2000, d'11 de febrer, de modificació de determinats articles del Reglament del Registre Civil en matèria relativa al nom i als cognoms i a l'ordre dels cognoms.

2Article 217 del Reglament del Registre Civil

3Resolució de la Direcció General dels Registres i del Notariat de 20 d'octubre de 1987. Sentència del Tribunal Suprem de 26 de gener de 1993. Interlocutòria del Tribunal Constitucional de 25 d'octubre de 1993.

4Reial decret 191/1986, de 29 d'agost, de modificació de determinats articles del Reglament del Registre Civil. Articles 205, 206 i 209 del Reglament del Registre Civil.