Intro

19/02/2007

L'aigua potable del municipi de Benicarló prové en la seua totalitat de l'extracció d'aigües subterrànies. El subministrament a la població es realitza a partir de l'extracció de dos pous: Pou Nou i Pou Nº 5. El Pou Nou està situat en la partida Sotà, al costat del camine Moliners i limitant amb la partida de Bovalar. Es tracta d'un pou canalitzat de 180 metres de profunditat. Els primers 105 metres presenten un diàmetre de 450 mm i la resta de 400 mm. Està equipat amb un grup electrobomba submergible, capaç d'elevar un cabal de 360 m3/h a una altura manomètrica de 40 m.c.a. dotat amb un motor de 70 CV. El Pou Nº 5, del que s'extrau l'aigua destinada al consum humà, és un pou de propietat particular anomenat Pou de San Jaume. Al ser de titularitat privada, el municipi ha de comprar els cabals d'alta que s'extrauen del mateix. Es localitza en el camí de la Fossa del Pastor i s'allotja provisionalment en una caseta d'obra. Aquest pou és de doble construcció, sent en la seua primera part obert i en la segona entubat. La part oberta té forma ovalada, de 1 m x 1.75 m, amb una profunditat de 37 metres. Disposat amb una escala d'accés a la part inferior, el nivell de l'aigua en repòs es de 31 metres respecte al nivell de del terreny. La part entubada, amb una profunditat de 30,20 metres per sota de la part oberta, té un diàmetre de 450 mm. Equipat amb una electrobomba submergida amb una potència de 115 CV a 2900 rpm, capaç d'elevar 360 m3/h a 70 mca (metres de columna d'aigua). La tensió de subministrament és de 380 V. Durant la major part de l'any, el municipi s'abasteix únicament de l'extracció del pou Nou, encara que existeixen determinades èpoques en les quals a causa de un increment de la demanda d'aigua, coincident amb el període estival, aquest no és suficient per a subministrar a tota la població. És en aquests moments en els quals es fa necessària l'extracció d'aigua del pou Nombre 5. El sistema de distribució de l'aigua potable en el municipi de Benicarló queda representat en el següent esquema. L'extracció de l'aigua del Pou Nou es realitza a través del seu bombament fins a un dipòsit de capçalera anomenat Dipòsit Nou, que presenta una capacitat de 10.000 m3. Aquest dipòsit està situat a una cota de 80 metres d'alçada i ací té lloc el procés de potabilització. L'aigua en el Dipòsit Nou és distribuïda per tota la xarxa de distribució de Benicarló i al polígon industrial El Collet. Previ a l'entrada de l'aigua d'aquest pou a la xarxa de distribució, hi ha instal·lada una reductora de pressió que permet l'entrada de l'aigua a la xarxa de subministrament del poble. Aquesta reductora és necessària a causa de que la xarxa del municipi no pot suportar els 5,5 kg/cm2 de pressió que tenen lloc en aquest punt, juntament amb el posterior increment de càrrega per pendent. Per altra banda, l'aigua del Pou Nombre 5 és impulsada fins a un dipòsit amb una capacitat de 3.000 m3, situat a una cota de 30 metres. En aquest dipòsit es realitza la cloració abans de ser bombada al grup de pressió fins a Benicarló. L'aigua destinada al consum humà és sotmesa a un tractament diari de potabilització, basat en la desinfecció amb hipoclorit sòdic que s'injecta directament en ambdós dipòsits abans de la seua distribució.